Vanuit het verbreden van activiteiten van het Lankelma Ingenieursbureau, werd de ‘oude’ techniek van grondboren herontdekt en werd Lankelma Grondwatertechniek opgericht. Sinds de oprichting in 1896 heeft Lankelma zich al beziggehouden met de techniek van grondboren.

Lankelma Grondwatertechniek pakt deze techniek weer op om deze, onder andere, toe te passen in een zeer actueel product: energieopslag in de bodem. Lankelma Grondwatertechniek, eveneens onderdeel van de Lankelma Groep, ziet zich omringd door zowel geotechnische als geohydrologische expertise. De synergie die op deze manier ontstaat, garandeert brede kennis en betrouwbare kwaliteit.

Lankelma Grondwatertechniek heeft ervaren en gemotiveerd personeel ter beschikking die met behulp van modern, deels zelf ontwikkeld en gebouwd materieel, projecten deskundig uitvoeren. Eveneens staat een goed geoutilleerde constructie- en onderhoudswerkplaats ter beschikking waardoor onderhoud en eventuele reparatie door de technische dienst gewaarborgd is. Tevens kunnen hier alle middelen uitvoerig getest worden waardoor optimale prestaties kunnen worden verkregen.

Hieronder volgen een aantal specialismen van Lankelma Grondwatertechniek:

Verkenningsboringen en waarnemingsputten

Verkenningsboringen worden uitgevoerd voor velerlei doeleinden. Te denken valt hierbij aan geotechisch en milieutechnisch bodemonderzoek, waarbij de grondlagen worden beschreven en monsters ten behoeve van laboratoriumonderzoek worden genomen. Voorts ten behoeve van vooronderzoek voor energie-opslagprojecten of waterwinning en als meetpunt in provinciale grondwatermeetnetten.

Lankelma Grondwatertechniek beschikt over puls- en zuigboor/luchtliftinstallaties om boringen uit te voeren tot een maximale diepte van 400m – maaiveld.

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring betekent het volgen, registreren en signaleren van verplaatsingen van grondwater, zowel in verticale als horizontale richting.

Toepassing bij bijvoorbeeld controle van te hoge of te lage grondwaterstand, verspreiding grondwaterverontreiniging naar belendend perceel en controle zoet/zoutgrens bij waterwinning. Lankelma Grondwatertechniek plaatst opnemers met geïntegreerde dataloggers in peilbuizen. Maar kan ook “verloren”, dus achterblijvende, opnemers plaatsen met sondeerapparatuur. Dit kan goedkoper zijn dan de plaatsing in peilbuizen, afhankelijk van de meetduur.

Inspectie en onderhoud van Grondwatersystemen

Elk grondwatersysteem heeft onderhoud nodig. Periodiek vindt inspectie plaats waarbij de conditie van bronnen en pompinstallatie wordt bepaald. Dit vindt veelal 1 of 2x per jaar plaats. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie en onderhoudsvoorschriften van leveranciers vindt onderhoud plaats. Te denken valt hierbij aan:

  1. revisie en reparatie van pompen en appendages;
  2. regeneratie van bronnen om de capaciteit weer op peil te brengen.

Lankelma Grondwatertechniek beschikt over een onderhoudsdienst met een eigen pompenwerkplaats. Hier worden pompen beproefd en gerepareerd. Tevens zijn er mobiele onderhoudsmonteurs aanwezig. De volgende regeneratiemethoden worden toegepast:

  1. hoge druk spuiten;
  2. jutteren;
  3. sectiegewijs schoonpompen. Hierbij kunnen chemicaliën worden gebruikt, zoals waterstofperoxide.

Pompproeven

Ondergronds bouwen neemt fors toe. Op veel plaatsen moeten daartoe tijdens de bouw omvangrijke bemalingen worden uitgevoerd. In de ontwerpfase wordt uiteraard bodemonderzoek uitgevoerd en worden gegevens omtrent het grondwater verzameld (stijghoogten, grondwaterstanden, bodemgebouw en samenstelling van het grondwater (o.a. ijzer, chloride en verontreinigingen). Soms is het niet mogelijk op basis van deze gegevens vast te stellen wat het onttrekkingsdebiet van een bemaling gaat worden. De hoeveelheid te onttrekken water is essentiële informatie in geval van lozing op riolering/oppervlaktewater in verband met vergunningseisen of wanneer het water weer teruggebracht moet worden in de bodem, hetgeen al meer geëist wordt. De uitvoering van een pompproef biedt hier uitkomst. Er wordt een pompput- en eventueel een infiltratieput geïnstalleerd, aangevuld met waarnemingsputten. Gedurende enkele dagen tot enkele weken wordt er onttrokken en tegelijk gemeten (debieten, stijghoogten, verontreinigingen) en wordt er vastgesteld hoe de infiltratie verloopt.

Resultaat van de pompproef is:

  • bepaling van de dimensioneringsparameters voor een bemaling
  • inzicht in het debiet (onttrekking en infiltratie)
  • inzicht in het verspreidingsgedrag van eventuele grondwaterverontreiniging
  • bepaling van de samenstelling van het te lozen grondwater
  • meer zekerheid omtrent de kosten van een bemaling

Lankelma Grondwatertechniek voert de complete pompproef uit, inclusief de engineering en de geohydrologische berekeningen.

Brandputten

In gebieden waar weinig oppervlaktewater is of geen waterleidingnet, maakt de brandweer gebruik van geboorde brandputten. In de praktijk zijn het vooral de industrieterreinen waar brandputten nodig zijn. De capaciteit wordt aangegeven door de brandweer en is doorgaans 90 m3 per uur. De diepte en diameter van de boringen is afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en varieert van 30 tot 100 meter diepte. In voorkomende gevallen kan een brandput gecombineerd worden met een bron voor energieopslag, hetgeen de kosten sterk verlaagt. Lankelma Grondwatertechniek realiseert brandputten met een gegarandeerde capaciteit voor een vaste prijs.