Milieu

Kennis van de kwaliteit van de bodem is van niet te onderschatten belang voor de waarde van onroerend goed, aansprakelijkheden en risico’s van bodemverontreiniging. De ruime ervaring in de diverse bodemdisciplines binnen Lankelma Ingenieursbureau garandeert efficiënt onderzoek en pragmatisch advies.

  • aanvraag bouwvergunning (“schone grondverklaring”)
  • aan- en verkoop van terreinen
  • nulsituatiebepaling in het kader van de wet Milieubeheer
  • bodemsanering bedrijfsterreinen
  • bepalen bestemming af te voeren grond
  • “second opinion” bij geschillen
 Bij bouwaanvragen is bodemonderzoek verplicht gesteld door de overheid. Een hypotheekverstrekker wil bij de aankoop van een huis vaak een onderzoek, omdat verontreinigde grond de waarde sterk doet dalen. Daarnaast zijn er de ‘nulsituatie onderzoeken’. Bij de start van een bedrijf wordt vastgesteld welke verontreiniging zich reeds in de bodem bevindt. Deze gegevens kunnen indien nodig aantonen dat een eventuele vervuiling reeds aanwezig was. Ook worden onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van bodemsanering, of om te bepalen wat er met af te voeren grond moet gebeuren. Over het algemeen is milieukundig onderzoek een verplicht onderdeel van een project. Opdrachtgevers kunnen het totale milieukundig werk door Lankelma laten uitvoeren in de wetenschap dat dit vakkundig en volgens opdracht zal worden volbracht.

Bemonstering en rapportage worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de overheid en de NEN-normen, zodat er bij de afhandeling van de vergunningen geen onnodige vertragingen ontstaan. Dit wordt eveneens door verantwoordelijke overheden op prijs gesteld.

Constatering verontreiniging

De activiteiten stoppen niet bij bemonsteren, analyseren en rapporteren. Het is juist de verdere begeleiding waarin Lankelma haar meerwaarde bewijst. Via contacten met overheden kunnen procedures snel worden vastgesteld en uitgevoerd. Snelle en efficiënte afwikkeling staat daarbij voorop, uiteraard op een milieukundig verantwoorde wijze.

Lankelma heeft natuurlijk ook alle noodzakelijke kennis in huis om saneringsonderzoeken en -plannen te maken. Hierbij zijn wij onder andere gespecialiseerd in asbest verontreinigingen of bouwstofbesluit-keuringen.

Verantwoorde investering

Milieukundig onderzoek rendeert altijd. Waar het om onroerend goed gaat, is kennis van de staat van de bodem van niet te onderschatten belang voor de waarde. Daarnaast voorkomt een uitgebreide rapportage veel juridische verwikkelingen. Met de aanscherping op het gebied van milieuwetgeving, de financiële consequenties van geconstateerde verontreiniging en het toegenomen bewustwordingsproces op het gebied van milieu, maken bodemonderzoek een uiterst verantwoorde investering.