Landmeten

LANDMETEN

Lankelma Ingenieursbureau beschikt over een eigen landmeetdienst die metingen, funderingsonderzoek en uitzetwerk verricht voor gemeenten, constructiebureaus, bouwbedrijven en particulieren. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en beschikken onze adviseurs altijd over onafhankelijke, actuele en zeer accurate input voor de rapporten en adviezen die zij voor u opstellen. Onze landmeters beschikken over alle benodigde apparatuur en ervaring om zelfstandig een groot scala aan metingen en onderzoeken uit te voeren. Binnen het landmeten zijn wij gespecialiseerd in onderzoek van houten paalfunderingen.

Landmeten
Landmeten

Landmeetwerkzaamheden:

Landmeet werkzaamheden:

  • waterpassingen
  • scheefstandmetingen
  • nauwkeurige deformatiemetingen
  • coördinaten- en hoogtemetingen met GPS
  • verplaatsingsmetingen
  • funderingsonderzoek
  • uitzetten en inmeten van terreinen, projecten en bouwwerken (heipalen, stramienen, funderingen e.d.)
  • opnemen van lengte- en dwarsprofielen
  • plaatsen en uitlezen van meetapparatuur.

Funderingsmetingen en -onderzoek

Funderings-metingen en -onderzoek

Voor funderingsonderzoek hanteren wij het protocol dat door de overheid en de branche is opgesteld, de Richtlijn Houten Paalfunderingen onder gebouwen – Onderzoek en beoordeling, F3O/SBRCURnet, 3e herziene editie, Delft, oktober 2016. Het eindresultaat is een gedegen en betrouwbare beoordeling van de kwaliteit en verwachte duurzaamheid van de fundering, vastgelegd in een gedegen rapport dat geheel voldoet aan de eisen van de gemeentelijke overheden en andere instanties. Wij maken gebruik van de volgende meet- en inspectiemethoden:

Nauwkeurige deformatiemeting (nauwkeurigheidswaterpassing) 

Hiermee monitoren we een fundering over langere tijd door metingen ten opzichte van een stabiel referentiepunt in de omgeving. Allereerst plaatsen we vaste meetpunten in het pand, meestal roestvrijstalen pennen, waarna we een zg. nulmeting doen, als ijkpunt voor herhalingsmetingen. We meten met een precisie-waterpasinstrument en een temperatuurongevoelige invarbaak, met een nauwkeurigheid van -0,3 mm tot +0,3 mm. Als we bij de herhalingsmetingen grote zakkingen of grote zakkingsverschillen aantreffen, is nadere inspectie en beoordeling van de fundering nodig.

Lintvoegpassing, vloerwaterpassing en peilmaatmeting

Deze metingen geven informatie over de relatieve vervorming en absolute zakking sinds de bouw van het pand en geven een indicatie van de kwaliteit van de fundering. Ze worden ook gebruikt om de plaats van een eventuele inspectieput te bepalen.
Bij een lintvoegwaterpassing meten we de voegen in het metselwerk van het pand en buurpanden die waarschijnlijk tijdens de bouw in een horizontaal vlak hebben gelegen. De gemeten hoogten worden ingetekend in een lengteprofiel, dat een beeld geeft van vervormingen sinds de bouw.
Een vloerwaterpassing wordt uitgevoerd op een (originele) verdiepingsvloer van een pand. Bij deze aanvulling op de lintvoegwaterpassing meten we de scheefstand van de bouwmuren in de diepte van het pand.
Met een peilmaatmeting bepalen we de huidige vloerhoogte ten opzichte van een referentieniveau (NAP). In combinatie met archiefonderzoek kan dan de (globale) absolute zakking van het gebouw worden vastgesteld.

Archiefonderzoek

Naast ons eigen onderzoek van het pand halen we zo veel mogelijk bestaande gegevens boven tafel, zoals oorspronkelijke bouwtekeningen, palenplan, doorsneden, heiregisters en eerder grondonderzoek. Deze informatie hebben we nodig voor de beoordeling van de fundering en het bepalen van de absolute zakking.

Funderingsinspectie

Wanneer het nodig is om de fundering en het paalhout fysiek te onderzoeken, wordt een inspectieput gegraven om de fundering bloot te leggen. Tijdens de inspectie wordt de fundering ingemeten, gefotografeerd en in tekening gebracht. De paaldiameter wordt opgenomen, er wordt mechanisch houtonderzoek gedaan met de Pilodyn 6J-SW en zo nodig nemen we houtmonsters. Wij werken volgens het protocol van Stichting Hout Research (SHR) die tevens zorgdragen voor analyse van de houtsoort van de palen en de aantasting ervan en een inschatting maken van de reststerkte.

Meer informatie

Meer weten over sonderen of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.